top of page

MI för rektorer i förskolan: En Vinst för både personal, föräldrar och barn

Motiverande Samtal (MI) är en evidensbaserad metod för att stödja beteendeförändringar hos individer genom att öka deras motivation och självkänsla. Det har visat sig vara en mycket effektiv metod för utbildning och utveckling av personal inom förskoleverksamhet. MI har blivit en eftertraktad kompetens bland förskolerektorer eftersom det kan hjälpa till att förbättra förskolebarns utbildnings- och utvecklingsmöjligheter men också socialt välbefinnande och ökat engagemang även hos personal och föräldrar.


Förskolerektorer som behärskar MI-tekniken kan hjälpa förskolepersonalen att förbättra sin kommunikation med föräldrar och barn, inte minst när det gäller att hantera konflikter och svåra samtal. Metoden stimulerar till självständighet och beteenden som bygger på en inre drivkraft och kan även vara en hjälpsam kompetens för att identifiera och ta itu med problematiska beteenden på ett effektivt sätt. Barnen själva kan dra nytta av MI-tekniken genom att utveckla en positiv självbild och självkänsla, öka sin motivation att lära och ta itu med problematiska beteenden.


En studie som publicerades i Early Childhood Education Journal (Lee & Kim, 2021) visar att MI kan ha en positiv inverkan på barns fortsatta beteenden och prestationer i skolan. En studie publicerad i Journal of Educational Psychology visade att elever som fick MI-baserad stöd hade en högre grad av motivation och engagemang i skolan, vilket ledde till bättre betyg och prestationer.


Det är viktigt att notera att MI inte är en enkel lösning på komplexa problem, utan snarare en metod som kräver tid och engagemang för att lära sig och tillämpa. Rektorer kan vinna mycket på att se till att man själv och personal får adekvat utbildning och stöd för att effektivt använda MI-tekniken.


Sammanfattningsvis kan MI-tekniken vara en värdefull resurs för förskolerektorer att stödja utbildnings- och utvecklingsmöjligheterna för barn, förbättra kommunikationen med föräldrar och skapa en positiv och stödjande miljö för personalen. Detta kan leda till en mer positiv och hållbar inlärningsmiljö för barnen.

Lee, K., & Kim, J. H. (2021). The Effects of a Motivational Interviewing Training Program on Preschool Teachers’ Beliefs and Classroom Practices in South Korea. Early Childhood Education Journal, 49(3), 387-397.

34 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page